بخش ۶: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – بخش اول)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها)   استاندارد ASTM C150 در این استاندارد، سیمان‌های پرتلند پ...

ادامه مطلب

بخش ۵: سیمان پرتلند (ویژگی‌ها و خواص سیمان، تاریخچه استانداردسازی سیمان)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 5: سیمان پرتلند (ویژگی‌ها و خواص سیمان، تاریخچه استانداردسازی سیم...

ادامه مطلب

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۳: سیمان پرتلند (خواص و اثرات ترکیبات اصلی)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 3: سیمان پرتلند (خواص و اثرات ترکیبات اصلی)   از آنجا ...

ادامه مطلب