بخش ۲۴: سنگدانه (قسمت چهارم: پوکی، تخلخل، جذب آب، چگالی، رطوبت و تورم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 24: سنگدانه (قسمت چهارم: پوکی، تخلخل، جذب آب، چگالی، رطوبت و تورم...

ادامه مطلب

بخش ۲۳: سنگدانه (قسمت سوم: شکل و بافت سطحی ذرات سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 23: سنگدانه (قسمت سوم: شکل و بافت سطحی ذرات سنگدانه)   ...

ادامه مطلب

بخش ۲۲: سنگدانه (قسمت دوم: حداقل و حداکثر اندازه، دانه‌بندی و مدول ریزی سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 22: سنگدانه (قسمت دوم: حداقل و حداکثر اندازه، دانه‌بندی و مدول ری...

ادامه مطلب

بخش ۲۰: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت چهارم: ناحیه انتقالی یا وجه مشترک خمیر سیمان و سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 20: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت چهارم: ناحیه انتقالی یا و...

ادامه مطلب

بخش ۱۹: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت سوم: منافذ خمیر سیمان و محصولات موجود در آن)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 19: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت سوم: منافذ خمیر سیمان و م...

ادامه مطلب

بخش ۱۸: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت دوم: ریزساختار خمیر سیمان هیدراته- منافذ مویینه و ژلی)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 18: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت دوم: ریزساختار خمیر سیمان...

ادامه مطلب

بخش ۱۷: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت اول: خمیر سیمان تازه و در حال هیدراته شدن)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 17: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت اول: خمیر سیمان تازه و در...

ادامه مطلب

بخش ۱۶: سیمان آمیخته (قسمت چهارم: استانداردها)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 16: سیمان آمیخته (قسمت چهارم: استانداردها)   استاندارد...

ادامه مطلب