بخش ۳۶: افزودنی‌های بتن (قسمت هشتم: مواد حباب‌زا / حباب‌ساز / هوازا – معرفی، انواع، عملکرد، کاربرد و نحوه نگهداری و مصرف)

بتن (اجزاي تشکيل دهنده، ويژگي‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمايش‌ها) بخش 36: افزودني‌هاي بتن (قسمت هشتم: مواد حباب‌زا / حباب‌ساز / هوازا -...

ادامه مطلب

بخش ۳۸: افزودنی‌های بتن (قسمت دهم: مواد افزودنی دیرگیرکننده / کندگیرکننده / حفظ کارایی – معرفی، انواع، عملکرد، کاربرد و نحوه نگهداری و مصرف)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 38: افزودنی‌های بتن (قسمت دهم: مواد افزودنی دیرگیرکننده / کندگیرک...

ادامه مطلب

بخش ۳۷: افزودنی‌های بتن (قسمت نهم: مواد حباب‌زا / حباب‌ساز / هوازا – تاثیر بر ویژگی‌های بتن تازه و سخت‌شده، و تاثیر اجزای بتن و سایر عوامل بر عملکرد هوازاها)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 37: افزودنی‌های بتن (قسمت نهم: مواد حباب‌زا / حباب‌ساز / هوازا – ...

ادامه مطلب

بخش ۳۶: افزودنی‌های بتن (قسمت هفتم: مواد حباب‌زا / حباب‌ساز / هوازا – معرفی، انواع، عملکرد، کاربرد و نحوه نگهداری و مصرف)

بتن (اجزاي تشکيل دهنده، ويژگي‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمايش‌ها) بخش 36: افزودني‌هاي بتن (قسمت هفتم: مواد حباب‌زا / حباب‌ساز / هوازا -...

ادامه مطلب

بخش ۳۵: افزودنی‌های بتن (قسمت هفتم: فوق‌روان‌کننده‌ها یا کاهنده‌های قوی آب – تاثیر بر خواص بتن تازه و سخت‌شده،  و نحوه مصرف و توصیه‌های مربوط به آن)

بتن (اجزاي تشکيل دهنده، ويژگي‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمايش‌ها) بخش 35: افزودني‌هاي بتن (قسمت هفتم: فوق‌روان‌کننده‌ها يا کاهنده‌هاي ق...

ادامه مطلب

بخش ۳۴: افزودنی‌های بتن (قسمت ششم: فوق‌روان‌کننده‌ها یا کاهنده‌های قوی آب – معرفی، عملکرد، کاربرد و نحوه مصرف)

بتن (اجزاي تشکيل دهنده، ويژگي‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمايش‌ها) بخش 34: افزودني‌هاي بتن (قسمت ششم: فوق‌روان‌کننده‌ها يا کاهنده‌هاي قو...

ادامه مطلب

بخش ۳۳: افزودنی‌های بتن (قسمت پنجم: روان‌کننده‌ها یا کاهنده‌های معمولی آب – تاثیر بر خواص بتن تازه و سخت‌شده، تاثیر اجزای بتن و عوامل محیطی و اجرایی بر عملکرد آنها)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 33: افزودنی‌های بتن (قسمت پنجم: روان‌کننده‌ها یا کاهنده‌های معمول...

ادامه مطلب

بخش ۳۲: افزودنی‌های بتن (قسمت چهارم: روان‌کننده‌ها یا کاهنده‌های معمولی آب – معرفی، عملکرد، کاربرد و نحوه مصرف)

بتن (اجزاي تشکيل دهنده، ويژگي‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمايش‌ها) بخش 32: افزودني‌هاي بتن (قسمت چهارم: روان‌کننده‌ها يا کاهنده‌هاي معمو...

ادامه مطلب

بخش ۳۱: افزودنی‌های بتن (قسمت سوم: ملاحظات مصرف، آماده‌سازی، پیمانه کردن، افزودن و انبار کردن)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 31: افزودنی‌های بتن (قسمت سوم: ملاحظات مصرف، آماده‌سازی، پیمانه کرد...

ادامه مطلب

بخش ۳۰: افزودنی‌های بتن (قسمت دوم: انواع، مشخصات، ارزیابی)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 30: افزودنی‌های بتن (قسمت دوم: انواع، مشخصات، ارزیابی)   ...

ادامه مطلب