بخش ۱۹: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت سوم: منافذ خمیر سیمان و محصولات موجود در آن)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 19: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت سوم: منافذ خمیر سیمان و م...

ادامه مطلب

بخش ۱۸: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت دوم: ریزساختار خمیر سیمان هیدراته- منافذ مویینه و ژلی)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 18: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت دوم: ریزساختار خمیر سیمان...

ادامه مطلب

بخش ۱۷: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت اول: خمیر سیمان تازه و در حال هیدراته شدن)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 17: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت اول: خمیر سیمان تازه و در...

ادامه مطلب

بخش ۱۶: سیمان آمیخته (قسمت چهارم: استانداردها)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 16: سیمان آمیخته (قسمت چهارم: استانداردها)   استاندارد...

ادامه مطلب

بخش ۱۵: سیمان آمیخته (قسمت سوم: سرباره و پودرسنگ، تاثیر بر خواص بتن تازه و سخت‌شده)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 15: سیمان آمیخته (قسمت سوم: سرباره و پودرسنگ، تاثیر بر خواص بتن ت...

ادامه مطلب

بخش ۱۴: سیمان آمیخته (قسمت دوم: انواع پوزولان، تاثیر پوزولان بر خواص بتن تازه و سخت‌شده)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 14: سیمان آمیخته (قسمت دوم: انواع پوزولان، تاثیر پوزولان بر خواص ...

ادامه مطلب

بخش ۱۳: سیمان آمیخته (قسمت اول: تعریف، فلسفه استفاده، تاریخچه، انواع، پوزولان‌ها)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 13: سیمان آمیخته (قسمت اول: تعریف، فلسفه استفاده، تاریخچه، انواع،...

ادامه مطلب

بخش ۱۲: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت سوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 12: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت سوم)   ریزی ...

ادامه مطلب

بخش ۱۱: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت دوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 11: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت دوم)   زمان ...

ادامه مطلب

بخش ۱۰: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت اول)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 10: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت اول)   همانط...

ادامه مطلب