بخش ۹: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت چهارم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 9: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف - قسمت چها...

ادامه مطلب

بخش ۸: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت سوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 8: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف - قسمت سوم...

ادامه مطلب

بخش ۷: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت دوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 7: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف - قسمت دوم...

ادامه مطلب

بخش ۶: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – بخش اول)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها)   استاندارد ASTM C150 در این استاندارد، سیمان‌های پرتلند پ...

ادامه مطلب

بخش ۵: سیمان پرتلند (ویژگی‌ها و خواص سیمان، تاریخچه استانداردسازی سیمان)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 5: سیمان پرتلند (ویژگی‌ها و خواص سیمان، تاریخچه استانداردسازی سیم...

ادامه مطلب

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۳: سیمان پرتلند (خواص و اثرات ترکیبات اصلی)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 3: سیمان پرتلند (خواص و اثرات ترکیبات اصلی)   از آنجا ...

ادامه مطلب