بخش ۲۹: افزودنی‌های بتن (قسمت اول: تعریف، تاریخچه، اهداف استفاده)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 29: افزودنی‌های بتن (قسمت اول: تعریف، تاریخچه، اهداف استفاده) ...

ادامه مطلب

بخش ۲۸: سنگدانه (قسمت هشتم: واکنش‌زایی سنگدانه‌ها با قلیایی‌های سیمان)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 28: سنگدانه (قسمت هشتم: واکنش‌زایی سنگدانه‌ها با قلیایی‌های سیمان...

ادامه مطلب

بخش ۲۷: سنگدانه (قسمت هفتم: مقاومت و خواص مکانیکی سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 27: سنگدانه (قسمت هفتم: مقاومت و خواص مکانیکی سنگدانه)   ...

ادامه مطلب

بخش ۲۶: سنگدانه (قسمت ششم: سلامت، خواص حرارتی و پیوستگی سنگدانه با خمیر سیمان)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 26: سنگدانه (قسمت ششم: سلامت، خواص حرارتی و پیوستگی سنگدانه با خم...

ادامه مطلب

بخش ۲۴: سنگدانه (قسمت چهارم: پوکی، تخلخل، جذب آب، چگالی، رطوبت و تورم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 24: سنگدانه (قسمت چهارم: پوکی، تخلخل، جذب آب، چگالی، رطوبت و تورم...

ادامه مطلب

بخش ۲۳: سنگدانه (قسمت سوم: شکل و بافت سطحی ذرات سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 23: سنگدانه (قسمت سوم: شکل و بافت سطحی ذرات سنگدانه)   ...

ادامه مطلب

بخش ۲۲: سنگدانه (قسمت دوم: حداقل و حداکثر اندازه، دانه‌بندی و مدول ریزی سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 22: سنگدانه (قسمت دوم: حداقل و حداکثر اندازه، دانه‌بندی و مدول ری...

ادامه مطلب

بخش ۲۰: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت چهارم: ناحیه انتقالی یا وجه مشترک خمیر سیمان و سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 20: ساختار و ریزساختار خمیر سیمان (قسمت چهارم: ناحیه انتقالی یا و...

ادامه مطلب