پروژه دیباجی

مشخصات پروژه

  • ساختمان مسکونی
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • پیمانکار: بخش خصوصی
  • اجرای بتن آب بند

محصولات و خدمات ارائه شده

  • :ABA-SF20
  • ABA-DEGASET AX 5909
  • ABA-CA10