پروژه مصلی تهران

مشخصات پروژه

  • احداث مصلی تهران
  • کارفرما: شهرداری تهران
  • پیمانکار: بخش خصوصی

خلاصه پروژه

  • حجم بتن ریزی ایوان:۲۰۰۰ متر مکعب

محصولات و خدمات ارائه شده

  •  ABA-SF20