پروژه کارخانه نساجی

مشخصات پروژه

  • احداث کارخانه نساجی
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • پیمانکار: بخش خصوصی

حجم بتن ریزی  ۲۰۰۰۰ مترمکعب

خلاصه پروژه

حجم بتن ریزی  ۲۰۰۰۰ مترمکعب

محصولات و خدمات ارائه شده

  • ABA-SF20
  • ABA-DEGASET AX 6909
  • ABA – CA10