بخش ۳۲: افزودنی‌های بتن (قسمت چهارم: روان‌کننده‌ها یا کاهنده‌های معمولی آب – معرفی، عملکرد، کاربرد و نحوه مصرف)

بتن (اجزاي تشکيل دهنده، ويژگي‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمايش‌ها) بخش 32: افزودني‌هاي بتن (قسمت چهارم: روان‌کننده‌ها يا کاهنده‌هاي معمو...

ادامه مطلب

بخش ۳۱: افزودنی‌های بتن (قسمت سوم: ملاحظات مصرف، آماده‌سازی، پیمانه کردن، افزودن و انبار کردن)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 31: افزودنی‌های بتن (قسمت سوم: ملاحظات مصرف، آماده‌سازی، پیمانه کرد...

ادامه مطلب

بخش ۳۰: افزودنی‌های بتن (قسمت دوم: انواع، مشخصات، ارزیابی)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 30: افزودنی‌های بتن (قسمت دوم: انواع، مشخصات، ارزیابی)   ...

ادامه مطلب

بخش ۲۹: افزودنی‌های بتن (قسمت اول: تعریف، تاریخچه، اهداف استفاده)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 29: افزودنی‌های بتن (قسمت اول: تعریف، تاریخچه، اهداف استفاده) ...

ادامه مطلب

بخش ۲۸: سنگدانه (قسمت هشتم: واکنش‌زایی سنگدانه‌ها با قلیایی‌های سیمان)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 28: سنگدانه (قسمت هشتم: واکنش‌زایی سنگدانه‌ها با قلیایی‌های سیمان...

ادامه مطلب

بخش ۲۷: سنگدانه (قسمت هفتم: مقاومت و خواص مکانیکی سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 27: سنگدانه (قسمت هفتم: مقاومت و خواص مکانیکی سنگدانه)   ...

ادامه مطلب

بخش ۲۶: سنگدانه (قسمت ششم: سلامت، خواص حرارتی و پیوستگی سنگدانه با خمیر سیمان)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 26: سنگدانه (قسمت ششم: سلامت، خواص حرارتی و پیوستگی سنگدانه با خم...

ادامه مطلب

بخش ۲۴: سنگدانه (قسمت چهارم: پوکی، تخلخل، جذب آب، چگالی، رطوبت و تورم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 24: سنگدانه (قسمت چهارم: پوکی، تخلخل، جذب آب، چگالی، رطوبت و تورم...

ادامه مطلب

بخش ۲۳: سنگدانه (قسمت سوم: شکل و بافت سطحی ذرات سنگدانه)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش 23: سنگدانه (قسمت سوم: شکل و بافت سطحی ذرات سنگدانه)   ...

ادامه مطلب